MARGA SACHER - SANTANAAkt 1999
Graphik auf Papier
60x44 cm