MARGA SACHER - SANTANAAkt 1999
Graphik auf Papier
64x44 cm